Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Historik

Den nationella telesamverkansgruppen (NTSG) beslutade 2009 om en förstudie för att analysera förutsättningarna för att skapa ett koncept för utbyte av driftinformation mellan operatörer. NTSGs ordinarie medlemmar utgjorde referensgrupp till den projektledargrupp som genomfört förstudien. Vid föredragning av förstudien för NTSG 2009-08-27 beslutades att etablera en fortsättning på projektet driftinformation mellan operatörer (DIO) samt att genomförd förstudie skulle utgöra uppdragsspecifikation för fördjupningsfasen av projektet.

2009 - Starten

Projektet har sedan föredragningen 2009 genomgått ett antal faser där den första under andra halvåret 2009 utgjordes av en fördjupning där arbetet var inriktat på att fördjupa och specificera de tänkta användarnas informationsbehov. Under samma period genomfördes även specificering av infrastruktur t ex svartfiber, kopparaccess, ADSL, våglängdskapacitet m.m., specificering av meddelandeformat och specificering av kommunikationsgränssnitt.

2010 - Specifikation och utvärdering

Under 2010 präglades projektet av arbete med att specificera, planera och genomföra Proof of Concept (PoC) för att utvärdera och förankra teknisk lösning, driftsäkerhet och att kapacitet för hantering av stor informations volymer. Här togs det fram specifikationer för att definiera vad som skulle ingår utvärderingen av branschnormen och hur testverksamheten skulle genomföras. Baserat på detta togs ett antal scenario fram. Prov och försök mot definierade relevanta testscenarier genomfördes och resultatet sammanställdes i en rapport och en handlingsplan för fortsatt arbete togs fram.

2011 - En första lösning tas fram

Deltagande organisationer i projektet beslutade för 2011 att målet måste styras mot en säkrare grund för implementationen än den som förelåg vid uppstart. Därför bestod verksamheten under 2011 av en förberedande fas i tre spår sammanhållet i det fortsatta projektet. Detta har utgjorts av fortsatt arbete med kravställning av teknisk lösning, marknadsföring av systemet för att identifiera och få med fler aktörer och framtagning av business case och avtal för att visa på de affärsmässiga fördelarna med DIO.

Under 2011 togs en webbtjänst fram som innebär att DIO-informationen på ett enkelt sätt kan distribueras till aktörer som ej integrerar DIO i sina driftsystem.

2012 

Under 2012 kördes DIO som provdrift och användes under inalles tre provperioder. Denna verksamhet pågick under första till tredje kvartalet med ett ökande antal aktörer. Provperioderna syftade till att i praktiken validera konceptet samt också förbättra och färdigställa stödsystemen.

2013 till nu

Officiell driftsättning skedde under 1:a kvartalet 2013. Sedan dess har ett ökande antal aktörer anslutit sig till tjänsten. En förvaltningsorganisation har organiserats med regelbunda möten, ca 2 om året, där tjänstens utforming och utveckling beslutas. Ett första användarforum gick av stapeln januari 2014 med över 20 talet organisationer representerade, DIO användare liksom potentiella sådana. Målsättningen är att ha ett användarforum om året för att vässa tjänsten med erfarenhetsutbyte från dem som nyttjar DIO men också för att fånga synpunkter från dem som ej ännu kommit igång.

Vision

DIO är den primära kanalen för överföring av driftinformation mellan operatörer och mellan operatörer och tjänsteleverantörer. Merparten av berörda aktörer är anslutna till systemet som löper i en väl fungerande förvaltning med en låg månatlig kostnad.

Systemet utgör en naturlig och uppskattad del i de anslutnas verksamhet och ses som ett prisvärt verktyg med ett tydligt mervärde där besparingarna väl överträffar kostnaden.

Merparten av de större aktörerna har en egen integration till DIO varvid DIO endast fungerar som en informationsförmedlare.

Marknad

DIO-marknaden utgörs av de operatörer och tjänsteleverantörer som driver anmälningspliktig verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation. Storleken på marknaden omfattar ca 350 aktörer.

Detta innebär att DIO-marknaden primärt omfattar följande kundsegment:

  • nätägare
  • stadsnät
  • kommunikationsoperatörer
  • tjänsteleverantörer

Övriga intressenter skulle t.ex. kunna vara slutkunder så som:

  • kommuner och landsting
  • större företag (som idag får driftsinformation via mail)

Produktionssituationen

Utformningen av DIO-konceptet och DIO-systemet medför att det inte finns några begränsningar när det gäller att ansluta nya intressenter. Manual för användandet finns framtagen samt underhålls av DIO förvaltningsorganisation. DIO-systemet kan levereras på 2 olika sätt:

  • DIO levereras till kunder i form av webblösning. Denna form medför att det inte behövs någon lokal klientinstallation att underhålla/uppdatera, tänkt som ett enkelt insteg till konceptet samt också förmodligen den vanligaste anslutningsformen för mindre och mellanstora organisationer.
  • En integration av egna system direkt till DIO-central. Kräver mer av den anslutande organisationen, främst tänkt för större organisationer som också har fler DIO-meddelanden. Specifikationer för integration i egen miljö kan levereras, underhålls av DIO förvaltningsorganisation.

I dag förekommer många olika varianter av kanaler för överföring av driftinformation där vissa organisationer investerat i väl fungerande system för överföring av information till sina berörda kunder. För dessa organisationer är incitamentet att använda DIO lägre.


Läs mer